Fresenius Medical Care

Onemocnění ledvin a dialýza

Před zahájením komunikačních aktivit bylo nezbytné definovat role a pozice zainteresovaných osob s přímým nebo nepřímým vlivem na vývoj situace v oblasti nefrologické péče. K jednotlivým skupinám jsme následně navrhli konkrétní komunikační nástroje.


Fresenius Medical Care

Co jsme dokázali:

Mezi cílové skupiny, které jsme PR aktivitami oslovili, patřili pacienti a jejich rodiny, široká veřejnost, pacientské a zájmové organizace, specializovaná odborná veřejnost (odborné a profesní organizace) a v neposlední řadě provozovatelé nemocničních zařízení a pojišťovny. Výsledkem pacientského průzkumu bylo téměř 3 000 vyplněných dotazníků, z nichž bude možné čerpat témata po několik následujících let. Důležité informace pro pacienty přináší i pacientský časopis Péče pro mne, kompletně připravovaný naší agenturou. Neméně významnou aktivitou byla realizace edukačního portálu pro laickou veřejnost na adrese www.dialyza.cz.

Jaký byl cíl spolupráce s klientem?

Společnost Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin. V České republice působí od roku 1993 a v roce 2014 zabezpečovala na svých 22 střediscích péči o více než 1 600 pacientů v chronickém dialyzačním programu. Cílem projektu pro Fresenius Medical Care, realizovaného v letech 2013 až 2014, bylo vybudovat renomé společnosti v produktové i poskytovatelské divizi, klást důraz na výsledky a kvalitu poskytované léčby, mezinárodní zázemí firmy i odbornost podloženou mnoha studiemi a výsledky. V neposlední řadě bylo záměrem vyvolat diskuzi o problematice péče o pacienty, dostupnosti léčby v České republice či nároků pacientů na léčbu.

Oslovení veřejnosti i odborníků prostřednictvím desítek mediálních výstupů.
Rozsáhlý průzkum mezi pacienty jako základ další komunikace.
Tvorba pacientského časopisu a obsahu edukačního portálu ve spolupráci s diabetology, kardiology a praktickými lékaři.

Výsledky? Podívejte se na ně.

  • +
    výstupů v médiích

  • dotazníků z průzkumu mezi pacienty
  • %
    zásah všech cílových skupin

Během realizace...

Komunikaci jsme odstartovali tiskovou konferencí pro média z laického i odborného tisku, na které jsme představili nejmodernější formu léčby, tzv. vysokoobjemovou hemodiafiltraci s nespornými benefity pro pacienty. Právě pacienti a jejich blízcí byli skupinou, na kterou směřovala většina našich komunikačních aktivit, zaměřených na laickou veřejnost. U příležitosti Světového dne ledvin jsme ve spolupráci s dialyzačními středisky otevřeli nefrologické ambulance veřejnosti a vyzvali návštěvníky ke konzultaci zdravotního stavu jejich ledvin. Dále jsme provedli nejrozsáhlejší pacientský průzkum, nejen na dialyzačních střediscích společnosti. V rámci odborné veřejnosti jsme se nezaměřili pouze na nefrology, ale navázali jsme spolupráci i s odborníky ze spřízněných specializací, zejména diabetology, kardiology a praktiky. Klientovi jsme doporučili aktivní účast na relevantních odborných konferencích a seminářích, nejen formou přednášek, ale také edukačních stánků. Nechyběla ani podpora kongresů formou partnerství anebo sponzoring relevantních pacientských organizací.

Zaujali jsme vás? Pojďme se nezávazně sejít.


Domluvit schůzku