Pravidla soutěže

 

 

Ve zkratce:

    • Výhru získává 150. správná odpověď na zadanou otázku.

    • Soutěže se mohou zúčastnit jen lidé starší 18 let.

    • Odpovědět na soutěžní otázku může soutěžící pouze jednou, opakované odpovědi od jednoho soutěžícího povedou k jeho diskvalifikaci ze soutěže.

 

V plném znění:

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují podmínky spotřebitelské soutěží na portálu Marketing Journal ve spolupráci s nakladatelstvím Jan Melvil Publishing (dále též jen „soutěž“) provozované  Focus Agency, s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ 15000, IČ: 26212722, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „provozovatel“).

1.2. Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím webové stránky provozovatele umístěné na internetové adrese http://www.m-journal.cz (dále jen „webová stránka“).

 

2. TRVÁNÍ SOUTĚŽE

2.1. Soutěž se uskuteční v termínu od 10. 8. 2020 23:00 hod. do 20. 9. 2020 23:59:00 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“).

 

2.2. Pro určování dob a lhůt v rámci soutěže je rozhodný středoevropský čas.

 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

 

3.1. Účast v soutěži je dobrovolná.

3.2. Vyloučena je účast v soutěži prostřednictvím zástupce.

3.3. Soutěžícím může být jen: 3.3.1. fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, 3.3.2. která není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli a není ani osobou blízkou k osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli.

3.4. Z účasti v soutěži může být rozhodnutím provozovatele vyloučen soutěžící, který svojí účastí v soutěži ke škodě provozovatele či třetí osoby zneužívá či porušuje pravidla, či který v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy.

3.5. Provozovatel nemá povinnost informovat soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v soutěži pro nesplnění podmínek soutěže nebo o tom, že se nestal výhercem v soutěži.

 

 

4 PRŮBĚH SOUTĚŽE

 

4.1. Předpokladem pro účast v soutěži je:

4.1.1. registrace soutěžícího v rámci webové stránky a vyslovení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení provozovatelem a se zpracováním osobních údajů soutěžícího pro tyto účely provozovatelem;

4.1.2. vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů soutěžícího pro účely soutěže,

4.1.3. zodpovězení znalostního dotazníku soutěžícím na webové stránce (dále jen „soutěžní otázky“) v době trvání soutěže.

4.2. Soutěže se může soutěžící účastnit pouze jednou (1).

 4.3. Odvoláním některého souhlasu se zpracováním osobních údajů soutěžícím (čl. 4.1.1 a čl. 4.1.2) končí jeho účast v soutěži.

 

5. VÝHRA (CENA) A JEJÍ VÝHERCE

 

5.1. V soutěži bude provozovatelem udělována 1 výhra v každém kole soutěže.

5.2. Výhru (cenu) – dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč na nákup knihy dle vlastního výběru na https://www.melvil.cz/eshop/ získá v každém kole soutěže 1soutěžící, který správně odpoví na otázku ve znalostním dotazníku jako 150. v pořadí (očištěném o soutěžící porušující podmínky soutěže).

5.3. Soutěžící, který získal v soutěži výhru (cenu), bude o této skutečnosti provozovatelem informován elektronickou poštou. Bude mu zaslán kód pro uplatnění voucheru na stránkách https://www.melvil.cz/eshop/.

 

 

6. PŘEDÁNÍ VÝHER (CEN)

 

6.1. Předání výher (cen) proběhne elektronickou poštou. Výherci mu zaslán kód pro uplatnění voucheru na stránkách https://www.melvil.cz/eshop/.

6.2. Jestliže výherce výhru (cenu) odmítne, právo výherce na výhru (cenu) a jeho účast v soutěži zanikají. Právo na výhru zaniká též výherci, jehož z účasti na soutěži vyloučil provozovatel.

6.3. Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za případnou újmu způsobenou soutěžícím v souvislosti s realizací výher (cen).

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

7.1. Provozovatel plní svou informační povinnost ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím zvláštního dokumentu označeného jako informace o zpracování osobních údajů.

7.2. Soutěžící souhlasí se zasíláním informací souvisejících se soutěží na svou elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu.

 

8 DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webové stránce provozovatele umístěné na internetové adrese www.m-journal.cz

8.2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, soutěž odložit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

8.3. Provozovatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tímto nemají právo na jakákoliv jiná plnění než uvedená v pravidlech.

8.4. Soutěžící, který získá výhru (cenu) v soutěži, dává provozovateli soutěže v souladu s ustanovením § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s pořízením a užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených provozovatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje provozovateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým provozovatel snímek v souladu s jeho určením poskytne. V Praze dne 15. 7. 2020 Focus Agency s. r. o.