Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky serveru m-journal.cz obsahují základní informace o těchto stránkách a pravidla v nich uvedná jsou závazná jak pro soutěžící, tak pro provozovatele serveru. Všeobecné podmínky se mimo jiné věnují problematice soukromí uživatelů a související ochraně osobních údajů.

I. Definice

 • Server m-journal.cz je soukromý informační server, který umožňuje soutěžit všem uživatelům o vyhlášené ceny v definovaném období soutěže.
 • Uživatel soutěže (dále jen uživatel nebo soutěžící) - osoba, která je občanem České republiky a má zde trvalé bydliště a při registraci potvrdí souhlas s těmito pravidly.
 • Pořadatelem je provozovatel serveru m-journal.cz. - společnost Focus Agency, s.r.o. s provozovnou na adrese Drtinova 8, Praha 5, IČO: 26212722, www.focus-age.cz
 • Výherce soutěže (dále jen výherce) - uživatel, který zodpověděl správně soutěžní otázku v soutěži a byl automaticky vylosován po skončení soutěže.

 II. Obecná pravidla

 • Soutěže na serveru m-journal.cz se mohou účastnit všichni zaregistrovaní uživatelé serveru kteří souhlasí s těmito pravidly, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků provozovatele a jejich rodinných příslušníků.
 • Provoz serveru, povinnosti provozovatele, pořadatelů a uživatelů jsou dány těmito pravidly.

III. Registrace

Soutěží se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní uživatelé. Řádnou registrací se rozumí uvedení všech povinných registračních údajů v souladu se skutečností. Nepovinné údaje vyplněny být nemusí, nesmějí však být vyplněny v rozporu se skutečností. Uživatel je povinen v případě změny jakýchkoliv registračních údajů opravit tyto data na stránce změna registrace, a to do 1 měsíce od okamžiku, kdy změna nastala.

 • Každý uživatel serveru může být na serveru m-journal.cz v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.
 • V případě zjištění duplicitních registrací nebo nepravdivých údajů (v rozporu se skutečností) si provozovatel vyhrazuje právo na nepřiznání výhry takovému uživateli a na úplné zrušení všech duplicitních registrací.

IV. Ochrana osobních údajů

 • Veškerá data získaná od uživatele jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě. Výjimku tvoří pouze data výherců, která mohou být uveřejněna na stránkách m-journal.cz ve formátu "Jméno - Příjmení").
 • Data získaná od uživatele slouží jako základ pro generovaní výsledných statistických zpráv, jako kontaktní údaje pro zasílání výher a dále slouží k zasílání informačních mailů tzv. newslettrů, které mohou obsahovat oznámení o nových soutěžích, o výhrách, mohou mimo to obsahovat reklamní sdělení, obrázky a přehled nových článků.
 • Uživatel může kdykoliv zrušit svou registraci po přihlášení k serveru pomocí svého uživatelského jména a hesla, které zadá v průběhu registrace. Po zrušení registrace jsou veškerá data uživatele zanonymizována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

V. Účást v soutěžích

U každé ze soutěží je uvedeno datum jejího vyhlášení i datum ukončení, přičemž během této doby se mohou uživatelé zúčastnit soutěže zodpovězením všech soutěžních otázek. Uživatelé, kteří zodpoví správně soutěžní otázky, postupují do slosování o výhry. Losování soutěží probíhá automaticky do 14 dnů od data jejího ukončení. Vylosovaní výherci jsou informováni e-mailem, který byl uveden při registraci do soutěže.

 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze plnoleté osoby
 • Výhry jsou zasílány pouze v rámci území ČR a to na adresy výherců uvedených při registraci nejpozději do 1 měsíce od data slosování, přičemž u výher je účtováno poštovné formou dobírky. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, bude po dobu 1 měsíce připravena k osobnímu vyzvednutí v sídle provozovatele. Pokud výhra nebude ani v této lhůtě vyzvednuta, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
 • Výhry jsou právně nevymahatelné.

VI. Záruky provozovatele

 • Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelům na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z těchto podmínek.
 • Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli nebo pořadateli způsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním serveru m-journal.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto registračních podmínek. V tomto případě provozovatel oznámí změny upozorněním na stránkách serveru m-journal.cz.
 • Tato pravidla jsou platná ode dne 1.1.2009