Vývoj mediálního trhu

16. 12. 2008 | Brož František

Český mediální trh se v konkurenčním prostředí dynamicky vyvíjí. Zároveň se stále více přibližuje standardnímu modelu plurality médií, v němž občan v roli čtenáře, posluchače a diváka (a inzerent, který ho chce oslovit) rozhoduje o tom, co z nabídky přežije. Čtenář jako takový je osoba poněkud nestálá. Mezi deníky sice mívá ten svůj oblíbený, ovšem jde-li o časopisy, bývá rád nevěrný. V tomto článku se tedy budeme v zabývat trhem časopisů. Časopis = periodická publikace speciálního zaměření, vycházející nejméně dvakrát ročně.

Demografické prostředí

Pro vydavatelé tisku je demografické prostředí prvořadé. Především věková a vzdělanostní struktura bude významně ovlivňovat preference čtenářů. K 31.12.2006 žilo v České republice 10,295 mil. obyvatel. 94,7% obyvatel se hlásilo k české národnosti (včetně moravské a slezské), 3,1% ke slovenské, 0,6% k polské, 0,5% k německé, 0,3% k rómské a 0,2% tvořily ostatní národnosti. Populační vývoj v posledních letech je příznivý. Shodně se světovými tendencemi probíhá i v ČR stupňující se koncentrace obyvatelstva do měst.70% obyvatelstva bydlí ve městech. V Praze bydlí 11,7% obyvatelstva, 14,6% obyvatelstva bydlí ve městech s 100 – 500 tis. obyv. /Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec a Hradec Králové/ a ve městech s 50 - 100 tis. obyvatel žije 10,8% obyvatelstva.

Přírodní prostředí

Co se týče surovinových zdrojů je pro vydavatelství nejdůležitější papír. Papír se řadí mezi druhotné surovinové zdroje.Lesy zaujímají přibližně 33% celkové rozlohy České republiky. Dá se očekávat ještě další nárůst jejich výměry, neboť je možno u nás počítat se stejným vývojem jako v zemích Evropské unie, tj. se zalesňováním méně produktivních zemědělských pozemků.Naše veřejnost má představu, že lesy jsou ve špatném stavu (uvádí se, že zhruba 70% lesů u nás je silně poškozeno) a že z nich nelze těžit současné množství dříví, neboť by se tím jejich stav ještě zhoršil. V současné době soupeří na českém trhu více než 15 významnějších společností, které se věnují výhradně prodeji papíru. Přestože to není tak dávno, co Česká republika patřila k významným producentům papíru, v současné době pochází většina sortimentu distribuovaného těmito společnostmi ze zahraničí.Na tisk novin a časopisů se používá 14% světové produkce papíru. Odborníci předpokládají, že v blízké budoucnosti budou ceny papíru dále klesat.Vydavatelé novin a časopisů si mohou spokojeně mnout ruce.
 

Technologické prostředí

Největší silou, která formuje lidské životy je technologický pokrok. Vzniku časopisů předcházelo mnoho let spojených s celou řadou technických objevů a vynálezů. Nejdříve v Číně objevili papír (původně se vyráběl jenom z hadrů (konopných, lněných, popř. bavlněných) dnes je hlavní surovinou dřevo), pak se lidé museli naučit číst a psát, v roce 1468 vynalezl Johannes Gutenberg první knihtisk atd.
V dílně J. Gutenberga pracovali 4 sazeči s 290 různými znaky. Každý sazeč vysadil denně maximálně jednu dvoustranu. Ruční sazbu postupně nahradila elektronická (počítače). V roce 1710 byl vyvinut čtyřbarevný tisk. Z pohledu do minulosti je zřejmé, že zpracování barev v tisku, představovalo vždy časově náročný a nákladný proces.
V poslední době u nás stále roste zájem o dražší a luxusnější papír přímý důsledek toho, co se děje ve světě, kde získává nadvládu internet.

Ekonomické prostředí životní úroveň

Ekonomické prostředí vytváří na jedné straně rámec pro podnikatelské možnosti a na straně druhé kupní sílu. Transformace a zákl. restrukturalizace ekonomiky přinesla s sebou nárůst ekonomické výkonnosti a samozřejmě s tím i nárůst životní úrovně.
O vyrovnání životní úrovně svědčí i konečná spotřeba domácnosti. Charakteristickým rysem životní úrovně byla stále stoupající sociální diferenciace, stoupající rozdíly ve výši příjmů na osobu v rodinách a ve mzdové diferenciaci.

Rozdělení trhu s časopisy

Obecně lze trh dělit podle kupní síly. Ta se mění v závislosti na zeměpisných a demografických podmínkách. Kupní síla je silnější ve větších městech (nad 100 000 obyvatel), zejména tam, kde se soustřeďují pracovní a nákupní příležitosti. Záleží na složení obyvatel, na jejich zaměstnání a také na jejich vzdělání.

Dle J. Portera působí na trh pět konkurenčních sil:

  • zákaznící
  • konkurence substitutů
  • konkurence uvnitř odvětví
  • noví konkurenti
  • dodavatelé

Zákazník

Zákazníkem se stává každý, kdo se rozhodne kupovat časopisy.Podle statistických údajů v naší populaci mírně převažují ženy (5,301 mil.). Ty jsou také většími konzumenty všech médií (kromě deníků). V žebříčku vydavatelství (podle počtu přečtených výtisků) se na předních místech objevují právě ty vydavatelské domy, které soustřeďují svou produkci právě na ženy. V současné době je na trhu celá řada časopisů, které se od sebe liší cenou, druhem i kvalitou, a to jak po obsahové stránce tak i po stránce tisku a papíru. Požadavky zákazníků se liší v závislosti na věku, vzdělání apod. S vyšším vzděláním je kladen důraz spíše na kvalitu informací, lidé se více zaměřují na odborné články. Zatímco lidé s nižším vzděláním preferují časopisy zaměřené na zábavu, touží po senzacích a nevyžadují kvalitní informace. Místo uskutečňování nákupu časopisů se velmi liší: někteří mají předplatné – ať už čtvrtletní, půlroční nebo roční, ale většinou převažují nákupy v novinových stáncích, ale dnes už také u benzinových čerpadel a v supermarketech.

Konkurence

Současná rivalita mezi vydavatelstvími, které poskytují stejný nebo podobný produkt, je patrná i jistá míra ohrožení některých vydavatelství. Do roku 1989 to mu bylo jinak byla konkurence téměř nulová. Dnes již existuje mnoho vydavatelů, a nad některými tituly se neustále vznáší hrozba, že v případě pokračujicího poklesu nákladu či výpadku reklamy bude někdo muset z kola ven.
Po roce 1989 se u nás začala objevovat řada českých verzí zahraničních časopisů (př. Elle, Playboy, Bravo atd.). Výhodou titulů českého původu je, že nejsou svazovány mezinárodním formátem a mohou se daleko více přizpůsobit specifikům místního čtenáře. Na druhé straně nevýhodou jsou vyšší náklady na chod redakce, kvalitní novináře a fotografy apod.

Faktory

Faktorem úspěšnosti je prodaný náklad a získané množství inzerce. V roce 1990 zaujímal tisk 83 % z celkového reklamního trhu, v současné době dosahuje „pouze“ 40,8 procentního podílu. Odborníci prognózují další pokles podílu investic do nákupu tištěných médií. Hlavním segmentem který uvedené oslabení pocítí, jsou především malonákladové tituly bez jasné specializace nebo cílové skupiny.Konkurenci časopi- sů spatřujeme i v novinách, knihách, televizi, kině, rádiích, divadlech. Dalo by se říct, že konkurencí je vše, co je určeno pro volný čas a zábavu.


To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: