Pouze originální zboží skýtá záruku a servis aneb problematika šedých dovozů

6. 2. 2009 | Ježínková Karla
Frans Ditmer, ředitel oddělení prodeje a obchodu společnosti Wacom Europe GmbH, upozornil na problémy, které mohou zákazníkům nastat při zakoupení takzvaného šedého zboží.

 

MJ: Co přesně se vlastně rozumí pod pojmem „šedé dovozy“?
Šedé dovozy, již pojem sám na to poukazuje, se nacházejí z hlediska práva v šedé zóně. Vedle pojmu „šedé dovozy“ se často používá také pojem „paralelní dovozy“. Obě spojení slouží k označení téhož postupu: výrobky, které byly vyvezeny do určité země, která například z důvodu kolísání měny dosáhla nízké cenové hladiny, se opětovně importují za výhodné ceny.

MJ: Jsou šedé dovozy protiprávní?
Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Nejprve je nutné rozlišit paralelní dovozy ze zemí Evropské unie a paralelní dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, například z USA či asijských zemí.

Na základě volného pohybu zboží podle článku 28 a následujících Evropského společenství nejsou výrobci oprávněni zabraňovat paralelním dovozům z jiných členských států Evropské unie. Neboť paralelní dovozy mohou působit proti oddělování národních trhů, mohou podporovat rozvoj výměny zboží a posilovat hospodářskou soutěž. Z tohoto důvodu pamatuje směrnice Evropského společenství o ochranných známkách z roku 1989 na takzvané vyčerpání známkových práv s ohledem na takové výrobky, které byly uvedeny do oběhu v Evropském společenství. To znamená, že národní známková práva nepropůjčují jejich vlastníkům právo kontrolovat či zakazovat další prodej výrobků, které byly s jejich souhlasem jednou uvedeny do oběhu na území Evropské unie či na území jiných smluvních států Evropského hospodářského prostoru. V německém právu je tato zásada zakotvena například v § 24 zákona o ochranných známkách.

Jinak tomu však je u výrobků, které nebyly uvedeny do oběhu na území Evropského společenství, popř. Evropského hospodářského prostoru, nýbrž např. v USA či v Asii.
V těchto případech platí známková práva výrobců podle příslušných národních zákonů o ochranných známkách (např. v Itálii, Polsku či České republice), takže vlastník ochranné známky může proti těmto paralelním dovozům právně postupovat. Výrobce zde má celou řadu možností, počínaje nároky, aby se jiná osoba zdržela určitého jednání, přes nároky na poskytnutí informací a nároky na náhradu škody až po nároky na zničení výrobků porušujících známková práva, a to na náklady osoby, která tato práva porušila. Tyto nároky může vlastník ochranné známky uplatňovat nejenom proti paralelnímu dovozci samému, nýbrž také proti každé další osobě ve zhodnocovacím řetězci, která šedé zboží porušující známková práva nabízí v obchodním styku. Není přitom důležité, zda se tato osoba provinila s ohledem na porušení. Ani skutečnost, že se v případě paralelních dovozů jedná o pravé zboží s ochranou známkou, nemá velký význam.

Šedé dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, např. z USA či Asie, jsou zásadně ilegální a mohou mít pro dovozce a libovolné další prodejce vážné právní důsledky.

MJ: Proč je šedé zboží tak levné?
Nízká cena má svoji příčinu především v měnových rozdílech, např. v poměru eura a amerického dolaru. Zčásti nebývají tyto výrobky také řádně zdaňovány. Mimo jiné jsou šedé dovozy často levnější také z toho důvodu, že prodejci těchto výrobků neposkytují servisní a záruční služby. Kupující by si tedy měl pečlivě zkontrolovat ustanovení týkající se výrobku a záruky.

MJ: Z čeho budu jako koncový zákazník profitovat, pokud budu nakupovat pouze legální zboží?
Každý výrobce značkového zboží sleduje určitý způsob prezentace a cenovou politiku, která je zaměřena na konkrétní trh. Na základě této politiky buduje společnost Wacom – podobně jako mnoho jiných výrobců – určitý systém prodeje, který má zaručit, že distribuované zboží nebude na trhu prodáváno za podmínek poškozujících jeho pověst a bude nabízeno v odpovídajícím cenovém segmentu.
Mimo to profitují zákazníci společnosti Wacom, což je také běžná praxe ostatních výrobců, ze záručních a servisních služeb poskytovaných jednotlivým výrobkům. Kupci šedého zboží si musí být vědomi toho, že onu domněle nižší cenu zaplatí nevýhodami ve všech těchto oblastech.

MJ: Jak mohu jako zákazník rozpoznat, že se jedná o šedý dovoz?
Koncoví zákazníci mohou snadno rozpoznat, že se jedná o evropský výrobek: veškeré obaly jsou opatřeny odkazem na záruku v rámci Evropské unie. Výrobky, které nepocházejí z Evropy, jsou jinak zabalené a zčásti odlišně vybavené, popř. opatřené jiným bundle softwarem… Společnostem, které se s problematikou šedých dovozů setkávají, se vyplatí vytvořit speciální komunikační kanály. Například zákazníci Wacom mohou při jakýchokli pochybnostech psát  sales@wacom.eu.

MJ: Je obchodováním se šedým zbožím trestné?
Osoby, které dovážejí výrobky, které nejsou určeny pro Evropský hospodářský prostor, se vystavují riziku trestného stíhání. V Německu mohou být protiprávní šedé dovozy trestány vysokými peněžními pokutami, obchodníkům může být dokonce uložen trest odnětí svobody až na dobu pěti let. Požádá-li o to vlastník ochranné známky, může být odsouzení takového obchodníka navíc veřejně oznámeno.
Také právní řády jiných zemí Evropské unie znají skutkovou podstatu trestného činu porušení známkových práv. Tato skutečnost ukazuje, jakým způsobem hodnotí šedé dovozy národní evropští zákonodárci: porušování známkových práv šedými dovozy není kavalírským deliktem.

MJ: Jaké další důsledky má pro obchodníka skutečnost, že nakupuje ilegální šedé zboží?
Nejhorším praktickým důsledkem jsou pro obchodníka nepříjemnosti, které má se svými zákazníky. Prodá-li např. některému zákazníkovi výrobek určený pro USA a dojde-li k záruční události, pak výrobce v Evropě neposkytne žádnou podporu. Obchodník se tak musí obrátit na výrobce v zemi původu (v našem případě v USA). Pro koncového zákazníka to znamená dlouhé čekací doby a za určitých okolností vysoké náklady, např. za zaslání výrobku. Obchodník se musí vypořádat s nespokojeností svého zákazníka a za určitých okolností musí sám převzít záruku za vzniklou škodu.

MJ: Jakým způsobem se dají šedé dovozy monitorovat? Jak postupuje například vaše společnost?
Abychom byli schopni identifikovat šedé dovozy, sledujeme pozorně trh. Na jedné straně se přitom snažíme o osvětu mezi obchodníky, protože mnoho z nich stále ještě nezná možné právní důsledky tohoto chování. Chceme dosáhnout toho, aby se u obchodníků rozvinulo vůči šedým dovozům vědomí neoprávněnosti.

Frans Ditmer

Frans Ditmer vystudoval ekonomickou universitu se specializací na mezinárodní marketing, management logistiky a je nositelem titulu MBA (Master of Business Administration). Svojí kariéru zahájil ve společnosti SHARP jako Product Manager a po necelých třech letech se přesunul do společnosti RICOH jako Area Sales Manager. Ve Wacomu začal pracovat v květnu 2003 jako Area Sales Manager/ General Sales Manager EMEA. V současné době má více než desetiletou praxi v oblasti mezinárodního obchodu (B2B/B2C).

Na straně druhé rozhodně postupujeme všemi právními prostředky proti těm obchodníkům, kteří si jsou dobře vědomi toho, že porušují známková práva, a i přesto dovážejí výrobky např. z USA. Tyto obchodníky nejprve upozorníme s tím, že od nich požadujeme náhradu nákladů, a dále je vyzveme, aby učinili trestně stíhatelné prohlášení, že daného jednání zanechají. V případě, že toto prohlášení nepodepíší, žádáme o předběžné opatření a uplatňujeme nároky na poskytnutí informací, abychom byli schopni vyčíslit škodu a zjistit, jaké množství tohoto zboží se stále ještě nachází v držbě obchodníka a odkud toho zboží odebral. V určitých případech pak musí být dokonce originální zboží zničeno. Při závažném porušení právních ustanovení podává navíc společnost Wacom proti obchodníkovi návrh na zahájení trestního stíhání.

MJ: Proč je pro Vás toto téma tak důležité?
Klademe enormní důraz na spokojené zákazníky, spokojené obchodníky a na naši dobrou pověst na trhu. Šedé dovozy přinášejí potíže našim čestným partnerům i našim zákazníkům, neboť způsobují problémy v jinak dobře fungujícím systému mezi výrobcem, obchodníkem a koncovým zákazníkem, například tehdy, není-li z důvodu šedého dovozu možné rychlé vyřízení reklamace. My dodáváme kvalitní výrobky. Tento kvalitativní nárok klademe také na náš servis. A naše servisní služby můžeme garantovat pouze tehdy, prodávají-li se evropské výrobky. Rádi bychom naše zákazníky ušetřili zklamání způsobeného šedým zbožím

Štítky dokumentu: Rozhovory

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?