Evropský sociální fond: Školení, I. díl

2. 6. 2009 | Rajmanová Lucie | zdroj: www.conseille.cz
Mnoho firem si dnes pod pojmem investice představuje především investování do nových strojů a zařízení. Nicméně pokud si firma přeje uspět na dnešním konkurenčním poli a dlouhodobě prosperovat, měla by začít podporovat hlavně své zaměstnance.

školení EU

Ilustrační obrázek, zdroj:www.sxc.hu

Mnoho firem si dnes pod pojmem investice představuje především investování do nových strojů a zařízení. Nicméně pokud si firma přeje uspět na dnešním konkurenčním poli a dlouhodobě prosperovat, měla by začít podporovat hlavně své zaměstnance. Protože pouze ti zaměstnanci, kteří jsou loajální, motivovaní a vzdělaní, mohou pomoci společnosti v tvrdém konkurenčním boji. Jednou z možností, jak tohoto dosáhnout, je právě provádění školení svých zaměstnanců.
V minulých letech stát podporoval především tvorbu nových pracovních míst, ale aktuálně existuje několik možností podpor školení a dalšího pravidelného zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Následujících pár řádků shrnuje možnosti financování školení, které patří do kategorie tzv. „měkkých“ projektů. Do skupiny „měkkých“ projektů se dají zařadit činnosti, u kterých „se nic nevyrobí“, např. vzdělávání, tvorba nových pracovních míst. Nástrojem pro realizaci Evropské strategie zaměstnanosti je Evropský sociální fond, který financuje právě tyto „měkké“ programy.
V dnešních dnech nebo v nejbližších dalších lze žádat o finanční podporu ze čtyř možných výzev v rámci dvou operačních programů. Žadatel má tedy možnost výběru z poměrně velkého množství výzev. Vždy jen musí řádně nastudovat, jestli jeho daný projekt odpovídá podmínkám, které jsou nastaveny od daného řídicího orgánu. V následujícím shrnutí aktuální výzev jsou vždy uvedeny ty nejdůležitější informace, které by měly zajímat každého žadatele.

Výzvy v oblasti školení

Prvním operačním programem, který zastřešuje rovnou tři výzvy související se školením, je Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Pod jeho záštitou jsou výzvy: Školení je šance, Vzdělávejte se! a EDUCA.

Školení je šance

Hlavním cílem podpory v rámci výzvy „Školení je šance“ je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí.
Podporovány jsou zejména projekty komplexního charakteru, zaměřené především na aktivity vlastní realizace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli. Do tohoto odborného vzdělávání patří prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace a klíčové dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce (informační technologie, komunikační dovednosti, jazyková příprava atd.). Tvorba a přizpůsobení existující podnikových programů není podporována jako samostatný projekt, ale pouze jako součást projektu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců.

"...do odborného vzdělávání patří prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace a klíčových dovedností...
V rámci tohoto globálního grantu mohou aktivity projektů zahrnovat obecné vzdělávání zaměstnanců subjektů ve všech odvětvích národního hospodářství a specifické vzdělávání zaměstnanců subjektů působících v jiných odvětvích národního hospodářství, než je vymezeno výzvou. Přičemž za obecné vzdělávání je považováno takové vzdělávání, které není uplatnitelné pouze na současné nebo budoucí pozici zaměstnance. V případě obecného vzdělávání je výše veřejné podpory stanovena pro malé podniky až na 80%, pro střední podniky až na 70% a pro podniky ostatní až na 60%. Oproti tomu vzdělávání specifické je definováno jako vzdělávání, které je uplatnitelné na současnou nebo budoucí pozici u podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. Výše podpory je zde však omezena pro malé podniky až na 45%, pro střední podniky až na 35% a pro ostatní podniky až na 25%. Pokud je u projektů používáno oboje vzdělávání, je potřeba jasně rozdělit oba podíly.
Danou výzvou nelze podpořit projekty, které zahrnují vzdělávací aktivity realizované v zahraničí a dlouhodobě vzdělávací kurzy a na zavádění systému řízení jakosti dle norem ISO, EMAS apod. (včetně souvisejícího školení zaměstnanců).
Typy projektů lze rozdělit na regionální, kde je sídlo žadatele a jeho zaměstnanci pouze na území jednoho kraje nebo projekty, jejichž cílovou skupinou bude organizační jednotka, pobočka nebo divize se sídlem a zaměstnanci pouze na území jednoho kraje, a na nadregionální, u kterých žadatel působí ve více krajích. Na regionální projekty je určeno 75% prostředků této výzvy (tj. 1,350 mld. Kč) a na projekty nadregionální zbývajících 25% (tj. 450 mil. Kč).
Z hlediska právní formy může o podporu žádat podnikatelský subjekt (tj. podnikatelská osoba založená za účelem podnikání) a z hlediska cílových skupin jsou podporováni zaměstnanci žadatele nebo jeho partnera. Realizace může probíhat na celém území České republiky mimo území hl. m. Prahy.
Jako u ostatních výzev i v této jsou stanovené výše způsobilých výdajů. U projektů regionálních je minimální výše projektu je 1 mil. Kč a maximální je 7 mil. Kč. U projektů nadregionálních je minimální výše 2 mil. Kč a maximální výše je 15 mil. Kč.
Výzva je otevřená od 23.3.2009 a poslední žádosti jsou přijímány do 31.12.2009, přičemž uzávěrka bude od 14.4.2009 každé tři týdny a hodnotící proces bude zahájen, když bude doručeno alespoň pět projektů. Celková alokace na tuto výzvu činí 1,8 mld. Kč.


To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?
Podobné články: