Evropský sociální fond: Školení, II. díl

6. 6. 2009 | Rajmanová Lucie | zdroj: www.conseille.cz
Mnoho firem si dnes pod pojmem investice představuje především investování do nových strojů a zařízení. Nicméně pokud si firma přeje uspět na dnešním konkurenčním poli a dlouhodobě prosperovat, měla by začít podporovat hlavně své zaměstnance.

školení EU

Ilustrační obrázek, zdroj:www.sxc.hu

V minulém díle jsme se seznámili s výzvou Školení je šance. Tato výzva však samozřejmě není jediná. Jaké další možnosti máme, chceme-li zažádat o podporu na vzdělávání svých zaměstnanců?

Vzdělávejte se!

Další možnosti pro žadatele představuje výzva „Vzdělávejte se!“ rovněž v rámci OPLZZ. U této výzvy se dostane zaměstnancům možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného vzdělávání a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější řešení personální situace podniku v období krize. Obecným vzděláváním se zde rozumí vzdělávání, které se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která by měla být přenositelná do ostatních podniků nebo pracovních oborů.
Realizace projektu provádí zaměstnavatelé zažádáním na úřadu práce podle místa výkonu práce (ne podle sídla zaměstnavatele). Žádost avšak musí obsahovat relevantní důvody o zapojení se zaměstnavatele do projektu, seznam zaměstnanců účastnících se odborného rozvoje, vzdělávací kurzy a vybrané vzdělávací instituce a kalkulaci nákladů na vzdělávání. Projekt se může vztahovat na území celé České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.
Podpora zahrnuje příspěvek zaměstnancům na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění a cestovních náhrad, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávání.
Výše dotace v rámci blokové výjimky je pro běžné zaměstnance u malého podniku 80%, u středního podniku 70% a u velkého podniku 60%. Pro zdravotně postižené a znevýhodněné pracovníky mohou zaměstnavatelé získat u malých a středních podniků 80% a u velkých podniků 70%. V režimu de minimis může zaměstnavatel získat až 100%, přičemž výše podpory nesmí přesáhnout 200 tis. EUR (tj. přibližně 5 600 000 Kč).
Tento projekt není určen pro „podnik v obtížích“, ale je určen pro zaměstnavatele, kterých se dotkla celosvětová finanční krize.
Celková alokace pro tuto výzvu činí 1,5 mld. Kč a příjem žádosti je možný od 23. 3. 2009. Předpokládaná doba trvání je do 30. 6. 2009.

EDUCA

Posledním ze tří výzev v rámci OPLZZ je globální grant EDUCA, jehož hlavním cílem je zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Tento grant je zaměřen na specifické vzdělávání (nepřenositelné kvalifikace a nesnadno uplatnitelné v jiném oboru). Podporovanými sektory jsou zpracovatelský průmysl (kromě tabákového průmyslu a výroby erotického zboží), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, stavebnictví, činnosti v oblasti výpočetní techniky, výroba a rozvod elektřinu, plynu a vody, manipulace s nákladem, skladování (logistika) a další dle znění programu.

"Žadatelem může být každý podnik bez ohledu na velikost, který má sídlo v České republice, ale cílová skupina musí být mimo území hl. m. Prahy...
Žadatelem může být každý podnik bez ohledu na velikost, který má sídlo v České republice, ale cílová skupina musí být mimo území hl. m. Prahy. Cílovou skupinu tohoto grantu tvoří zaměstnavatelé, zaměstnanci podniků a podnikající fyzické osoby bez ohledu na právní formu a velikost.
Výše dotace v rámci blokové výjimky bude činit 25%, přičemž je stanovena minimální výše podpory na 0,5 mil. Kč a maximální na 8 mil. Kč. Tato výzva by měla být vypsána v červnu 2009.
Projekt avšak nesmí trvat déle než 24 měsíců, ale školení je možné realizovat i v zahraničí (doplněné o čestné prohlášení, že dané školení nelze realizovat na území ČR).

Operační program Praha adaptabilita (OPPA)

Všechny předchozí tři výzvy nebylo možné realizovat na území hl. m. Prahy, nicméně šance pro pražské podnikatele se přesto najde. Školení je možné podpořit v rámci prioritní osy 1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, pod kterým jsou rozděleny čtyři oblasti.
Mezi základní podmínky patří, že realizace projektu nesmí překročit 30 měsíců a musí být realizován výhradně pro cílovou skupinu, která splňuje podmínky územní způsobilosti pro hl. m. Prahu. Minimální výše celkových nákladů je stanovena na 1 mil. Kč a maximální na 10 mil. Příjem projektových žádostí je možný v termínu od 5. 5. 2009 do 14. 7. 2009.
První oblastí, která je podporována je další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců příjemce a partnera a která zahrnuje aktivity jako např. přípravu, rozvoj a inovaci systému dalšího profesního vzdělávání, realizaci samotného programu, tvorbu nových metodik. Avšak minimálně 65% přímých nákladů projektu musí představovat vlastní realizaci dalšího profesního vzdělávání. Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty, které patří do kategorie mikropodnik, malý a střední podnik, nestátní neziskové organizace, veřejné instituce, profesní a zájmová sdružení. Míra spolufinancování je pro střední podnik 20%, pro mikropodnik, malý podnik a profesní a zájmové sdružení 10%, pro nestátní neziskovou organizaci 5% a pro veřejnou instituci 0%. Na tuto aktivitu je vyčleněno celkem 156 mil. Kč.

"Vlastní realizace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců musí dosahovat minimálně 65% přímých nákladů projektů....
Druhou podporovanou skupinou je další profesní vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných. Mikropodnikem se myslí podnik s maximálně 10 zaměstnanci a ročním obratem nebo bilanční sumou rozvahy nižší než 2 mil. Kč. Na tuto aktivitu je vyčleněno 46 mil. Kč. Míra povinného spolufinancování je stanovena na 10% a oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, školy a profesní a zájmová sdružení.
Další podporovanou oblastí je další profesní vzdělávání pro ohrožené skupiny zaměstnanců na trhu práce. Rovněž na tuto aktivitu bylo vyčleněno 46 mil. Kč a míra spolufinancování je ve výši 10%. Mezi cílové skupiny patří zaměstnanci příjemce a partnera a sebezaměstnaní, kteří jsou zdravotně postižení, starší 50 let nebo nejvýše se středním vzděláním s výučním listem. Vlastní realizace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců musí dosahovat minimálně 65% přímých nákladů projektů.
Poslední oblastí, která je v rámci této osy podporována, je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji. Na tuto oblast byla přidělena částka ve výši 62 mil. Kč. Přičemž pouze zde je ustanoveno omezení, že oprávněný žadatel může předložit pouze tolik projektových žádostí, které v objemu požadovaných prostředků z OPPA dosahují maximálně 40% (tj. 24,80 mil. Kč) rozpočtu této skupiny aktivit. Mezi podporované cílové skupiny patří zaměstnanci, sebezamìstnaní a studenti, kteří musí být v pracovněprávním vztahu k organizaci příjemce nebo partnera. Oprávnění žádat mají podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, školy, veřejné instituce a profesní a zájmová sdružení. Přičemž míra spolufinancování činí pro podnikatelské subjekty, profesní a zájmová sdružení a nestátní neziskové organizace 10% a pro školy a veřejné instituce 0%.

Ve výše uvedeném je zřejmé, že školení má poměrně vysokou šanci získat podporu financovanou z prostředků EU, zejména pokud je žádost odborně a kvalitně zpracována. Proto každý zaměstnavatel, který bude mít zájem zvýšit vzdělanost svých zaměstnanců, by si měl zjistit, pokud nemá právě on možnost získat dotaci. Protože školení zaměstnanců tvoří nezanedbatelnou nákladovou položku, tak by si tuto možnost podpory neměl nechat ujít.

Štítky dokumentu: Marketingový výzkum

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?