Úvod do problematiky (čerpání prostředků) z evropských fondů

1. 4. 2009 | Potměšil Tomáš, Conseille

Illustrační foto
Ilustrační obrázek, zdroj:www.sxc.hu

V letech 2007-2013 má Česká republika unikátní možnost čerpat peníze z evropských fondů. Tyto prostředky jsou primárně určeny k podpoře hospodářského růstu, zvýšení vzdělanosti a snížení sociálních nerovností mezi obyvateli. Vzhledem k tomu, že se Česká republika v současnosti řadí mezi chudší země Evropské unie (EU), je pro ni alokace evropských prostředků v tomto období poměrně vysoká. Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další. Cílem tohoto článku je úvod do problematiky čerpání prostředků z evropských fondů a základní orientace v jednotlivých fondech, finančních nástrojích a programech.
Fondy Evropské unie poskytují finanční prostředky na podporu projektů v členských zemích EU. O některé prostředky se žádá přímo u institucí EU, většinou však evropské peníze do České republiky plynou prostřednictvím tzv. operačních programů. Tyto programy byly vytvořeny v České republice a jednotlivé projekty jsou proto také schvalovány orgány v České republice.

Strukturální fondy

Nejznámější skupinou jsou Strukturální fondy, kam patří dva fondy: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Fondy se nazývají strukturální, protože mají pomáhat snižovat rozdíly mezi jednotlivými regiony EU i rámci daného státu. ERDF poskytuje finance převážně na investiční projekty – výstavby, rekonstrukce, stroje apod. ESF naopak poskytuje prostředky na tzv. „měkké“ projekty, jak je např. vzdělávání, začleňování ohrožených skupin do společnosti a další sociální aktivity.
Pro jednotlivé žadatele jsou však důležité podmínky tzv. operačních programů (OP), přes které prostředky z těchto fondů plynou. Podmínky čerpání a správa těchto OP je pak v kompetenci jednotlivých ministerstev na české straně.
OP se dělí do čtyř skupin.

Regionální operační programy (ROP)

Regionální operační programy (ROP) jsou zaměřeny na investiční projekty, které mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost regionů, urychlit rozvoj a zvýšit atraktivitu regionů pro investory. ROP pokrývají celou Českou republiku (ROP NUTS II Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy, Jihovýchod, Moravskoslezsko a Střední Morava), kromě hlavního města Prahy. Každý ROP je samostatně řízen v příslušném regionu soudržnosti. Na regionální operační programy je z fondů EU vyčleněno 4,6 mld. € a podporován je např. cestovní ruch, územní rozvoj, doprava, někdy i podnikání v závislosti na rozhodnutí jednotlivých RR.

Operační programy Praha

Operační programy Praha jsou samostatné programy, které jsou regionálně koncentrovány na hlavní město Praha, která je jinak z většiny programů vyloučena. Programy pro Prahu jsou dva: OP Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a OP Praha Adaptabilita (OPPA). OPPK má investiční charakter a financuje například projekty z oblasti inovací, revitalizace území a energetických úspor. OPPA je zaměřen na tzv. „měkké“ projekty neinvestičního charakteru jako je například vzdělávání ve školách a v podnicích.

text pokračuje pod schématem


Schéma fondů EU


pokračování článku

Tématické operační programy

Tématické operační programy jsou sektorově rozděleny na 8 programů (OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný operační program). Tyto programy jsou určeny pro území celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Podporované projekty mají investiční i neinvestiční charakter a jsou tematicky členěny do jednotlivých programů např:

 • OP Doprava: elektrizace dalších železničních tratí mimo síť TEN-T, budování obchvatů a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě, vyšší zapojení železniční a vnitrozemské vodní dopravy do přepravních řetězců apod.
 • OP Životní prostředí: čistírny odpadních vod, informační systémy předpovědní povodňové služby, budování zařízení na využívání odpadů, ochrana proti vodní a větrné erozi, tvorba environmentálních informačních materiálů, instalace obnovitelných zdrojů energie, např. solární systémy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla, využití odpadního tepla atd.
 • OP Podnikání a inovace: rozvoj informačních a komunikačních technologií, ekoenergie, vývoj a inovace v podnicích, podpora podnikatelských inkubátorů, infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů, příprava projektů podnikatelských nemovitostí a regionální infrastruktury, marketingová připravenost malých a středních podniků s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích apod.
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace: obnova výzkumných a vývojových laboratoří a na jejich vybavení moderní přístrojovou technikou, vybudování, rekonstrukce a rozšíření kapacit vědy a výzkumu ve veřejném sektoru včetně terciárního vzdělávání.
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost: profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, rekvalifikace, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, podpora činností odstraňujících bariéry rovného přístupu ke vzdělání a zaměstnání.
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: zavádění výukových činností, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování, podpora nabídky asistenčních služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, rozšíření výuky v cizích jazycích, podpora mobility pracovníků mezi pracovišti výzkumu a vývoje a podnikatelským sektorem, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru, podpora dalšího vzdělávání atd.
 • Integrovaný operační program: podpora služeb informační společnosti vč. elektronické veřejné správy - eGovernment, modernizace přístrojového vybavení a zvýšení úrovně technického zázemí zdravotnických zařízení, modernizace systému krizového a havarijního managementu, zavádění standardů ve službách cestovního ruchu, podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu atd.
 • Evropská územní spolupráce je souborem programů, jejímž cílem je podpora přenosu zkušeností a informací mezi evropskými zeměmi. Podporované projekty se týkají přenosu zkušeností v oblasti inovací, dopravy, životního prostředí, zvyšování atraktivity měst a regionů, přístupu k informačním a komunikačním technologiím, výzkumu a vývoje, vzdělávání atd.
 • Operační programy Přeshraniční spolupráce jsou určeny pro hraniční regiony sousedící s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku tak existuje operační program (OP) přeshraniční spolupráce s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem.
 • OP Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko. Také síťové programy ESPON 2013 a INTERACT II jsou určeny pro všechny členy EU.
 • V OP Nadnárodní spolupráce je Česká republika součástí zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce tak sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

Fond soudržnosti

Fond soudržnosti neboli Kohezní fond byl založen za účelem usnadnění vstupu do hospodářské a měnové unie. Na rozdíl od Strukturálních fondů jsou prostředky z tohoto fondu určeny na konkrétní velké projekty v oblasti životního prostředí a dopravy. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) nepatří mezi Strukturální fondy EU, ale do společné zemědělské politiky EU. Cílem projektů podpořených z tohoto fondu je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a rozvoj venkovských oblastí.
V rámci České republiky se podávají projekty do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, který spravuje Ministerstvo zemědělství ČR. Peníze, které jsou pak poskytnuty z Programu rozvoje venkova, jsou z části z evropského EARDF a z části ze státního rozpočtu.

Evropský rybářský fond

Hlavním cílem Evropského rybářského fondu (EFF) je rozvoj rybolovu a akvakultury. Podpořené projekty by měly vést k vyšší konkurenceschopnosti a k ochraně životního prostředí. V ČR jsou finance z tohoto fondu čerpány prostřednictvím Operačního programu Rybářství, který je spravován Ministerstvem zemědělství. Evropský rybářský fond (EFF) patří do společné rybářské politiky EU.

Komunitární programy

Komunitární programy nabízejí finance přímo z evropského rozpočtu. Na rozdíl od výše zmíněních programů, schvaluje projekty většinou přímo Evropská komise. Výjimkou jsou programy „Celoživotní učení“ nebo „Mládež v akci“, které řídí v každém státě jmenovaná národní agentura. Ostatní komunitární programy mají v členských zemích pouze své kontaktní místo. Financovat lze například výzkum a inovace, podnikání, dopravu a energetiku, životní prostředí, zdraví a vzdělávání, kulturu a další.

Fond solidarity

Fond solidarity (EUSF) byl založen po záplavách v roce 2002 na pomoc postiženým oblastem. A bude nadále poskytovat pomoc státům postiženým velkou přírodní katastrofou. Jedná se například o pomoc ve formě úhrady nákladů na přechodné ubytování, opravy dopravních tepen, ale i preventivní opatření. Neslouží, však primárně soukromým osobám – pro ty jsou určené ostatní fondy. Roční rozpočet EUSF činí 1 miliardu EUR.

Finanční nástroje regionální politiky

Finanční nástroje regionálním politiky pomáhají účinně řídit jednotlivé fondy a lépe využívat finanční nástroje. Existující finanční nástroje JASPERS, JEREMIE a JESSICA vznikly v rámci spolupráce mezi Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a dalšími institucemi EU.

 • Nástroj JASPERS je určen na poskytnutí expertní asistence členským státům a regionům při přípravě významných projektů zaměřených na rozvoj infrastruktury především v mladších členských státech EU. Na úrovni Evropské investiční banky (EIB) existuje pracovní tým expertů, kteří poskytují technickou asistenci při přípravě těchto projektů.
 • Smyslem nástroje JEREMIE je zpřístupnění finančních zdrojů drobným, malým a středním firmám.
 • Poslední nástroj JESSICA poskytuje řešení při financování projektů v oblasti rozvoje měst, prostřednictvím grantů a úvěrů. Usnadní tak financování zejména projektů založených na partnerství soukromého a veřejného sektoru.

 

Štítky dokumentu: Marketingový výzkum

To nejlepší z moderního marketingu každý pátek do vašeho inboxu.

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?