Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

laboratory experiment

laboratorní experiment; pokus prováděný v umělém prostředí

lay endorser

laický doporučovatel; není odborníkem v oboru, ani není příjemci za ni považována

leading question

zavádějící otázka, směruje odpovídajícího k odpovědi, kterou chceme slyšet

leakage

únik; spotřebitelé, kteří jsou schopni zaplatit vyšší cenu, ji ale nezaplatí a naopak zakoupí výrobek za cenu nižší, určenou pro spotřebitele, jenž si zaplatit vyšší cenu nemohou dovolit

learning

učení, získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho života

learning hierarchy

hierarchie učení; spotřebitel si zakoupí výrobek až poté, co se o něm něco dozví (například model AIDA)

learning theory

teorie učení; podle této teorie se spotřebitel poučil z minulých chyb a proto ji znovu neudělá – při špatné nákupní zkušenosti, znovu tento výrobek nekoupí

lifestyle segmentation

segmentace podle životního stylu

likability

na publikum osoba vystupující před nimi působí pozitivně již tím jak se chová a vypadá

line ads

jedno-nebo dvouřádkové reklamy

loajalita

prostředek pro řízení vztahu , jehož smyslem je získání a udržení zákazníka, jde o situace, ve kterých se zákazník rozhoduje mezi koupí stejných výrobků či služeb, cílem firmy je, aby zvolil ty její, protože ta se snažila vybudovat pozitivní vztah zákazníka ke značce, aby si zakoupil výrobek či službu této firmy a ne konkurenční

loajální zákazníci

mají svou oblíbenou značku, kterou vždy nakupují

local adversiting

reklama místních firem na regionálních stanicích

local stations

místní stanice; na rozdíl od celostátních působí pouze v dané lokalitě

logica thinking

logické myšlení; myšlenkový proces, postupující podle rozumových důvodů k závěru
stránka: 1 2
.