Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

obchodní loterie

výrobci je pořádají pro maloobchodníky

obchodní nabídka vycházející z cen

výrobce maloobchodníkovi na nějaký čas sníží cenu výrobku

obchodní příspěvek

hotovost nebo jiná výhoda, poskytnutá odběratelům nebo distributorům

obchodní soutěže

organizuje je výrobce pro maloobchodníky, aby tak podpořil motivaci lepšího prodeje

obeznámenost se zdrojem

zdroj byl znám již před uvedením reklamy, v minulosti již působil

objective evidence

objektivní důkazy, cílem je na jejich základě dovést více příjemců ke stejnému závěru

objective-and-task method

metoda cíle a úkolu; rozpočet bude tak vysoký, jak vysoký bude stanoven cíl

oblíbenost zdroje

recipient sympatizuje se zdrojem reklamy, oblíbil si jej

obranný model

výrobce se optimálně brání proti novým značkám nebo útokům konkurence

obsah (programování)

pořadově uspořádané názvy jednotlivých částí, nekomerční sdělení

obsah reklamy

myšlenka, kterou si mají recipienti zapamatovat

observation

pozorování; výsledky jsou shromažďovány na základě shlédnutí, nikoliv na dotazováním

očekávaná míra odezvy

odhad jak bude odezva velká v poměru počtu recipientů

očekávané přímé náklady prodeje

přímě náklady na kontaktování jednotlivce plus očekávané náklady na vrácení

očekávaný náklad vrácení

pravděpodobnost vrácení násobená náklady vrácení
stránka: 1 2 3 4
.