Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

face value

nominální hodnota; peněžní částka uvedena na kupónu, tuto slevu nebo částku zákazník obdrží po splnění určitých podmínek

factor

faktor, činitel určitého jevu

fairness doctrine

doktrína slušnosti; slouží k oponentuře reklamy v případě, že je velmi propagována, v médiích je poskytnut určitý čas na tuto oponenturu

faktor (nezávislá proměnná)

tušená příčina určitého jevu

familiarity

důvěrná známost, zdroj zná na základě předchozích zkušeností publikum

fashion

móda; ta udává styl, ale je zcela závislá na tom, zda ji spotřebitelé přijmou či nikoliv

features

oznámení o podpoře prodeje; spočívá ve zveřejnění nízké ceny při dostatečném pokrytí reklamou

feeling attributes

pocitové vlastnosti výrobků, ty jsou individuální v důsledku různého vnímání a různě stanovených priorit, nejsou rozumově odůvodnitelné

field approach

terénní přístup; pracovník zjistí přirozené údaje v dané lokalitě a na základě nich analyzuje situaci

field experiment

experiment v terénu nebo v přirozeném prostředí

financial harm

finanční újma; ztráta majetku nebo peněz

firemní grafický styl

způsob, jakým se firma navenek i uvnitř vizuálně prezentuje, firemní styl se řídí grafickým manuálem, jenž obsahuje vizualizaci loga, logotypu a jejich aplikace (tzv. logomanuál), sadu užívaných firemních barev a písem a vzory typických firemních písemností (merkantilie), propagačních tiskovin (letáky, brožury ad.), inzerce i prostorových aplikací (označení budov, dárkové předměty apod.)

firemní komunikace

veškerá sdělení a formy komunikace firmy (vnější i vnitřní), je projevem firemní identity (corporate identity) a základním zdrojem image, kterou dovytváří chováním na trhu, obrazem v médiích apod., pro snazší rozpoznání recipienty se používá jednotný firemní styl, zahrnující jednotný grafický a jazykový styl, vizuální vzhled zaměstnanců apod.; pomoc s vytvořením precizní firemní komunikace pomáhají dotvářet speciální komunikační společnosti zaměřené na jednotlivé druhy komunikace

fixed costs

finanční náklady, nemění se při změně prodaného množství

fixed fee

fixní poplatek, zadavatel reklamy vyplácí agentuře pevnou částku za její služby
stránka: 1 2 3
.