Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

injury

poškození; většinou finanční poškození, které spotřebitel utrpěl kvůli klamavé reklamě

inkubace

problém se posune do pozadí s tím, že je ponechán čas na rozmyšlení jeho řešení

inoculative ad

očkovací reklama; jejím hlavním úkolem je ochránit značku, na kterou je veden cílený útok konkurence, publikum na tento fakt upozorňuje

input variables

vstupní nezávislé proměnné

inquiries

dotazy; kladou je především spotřebitelé

instatly redeemable coupons

okamžitě splatitelné kupony, bývají umístěny především na obalu a jejich největší výhodou je okamžitá splatnost při nákupu

integrace ztát

jednorázově se provede zdražení, protože to je výhodnější než postupné zdražování

integrate losses

integrované ztráty; cílem je spojit všechny navýšení cen v jednu jedinou, aby se předešlo negativnímu pocitu u spotřebitelů, jenž by tento počin mohli vnímat jako ztrátu

integrated adversiting and sales promotion strategy

strategie integrace reklamy a podpory prodeje; spojí se reklamní a marketingová část kampaně, aby se vytvořil jednotný efekt

integrovaná strategie reklamy a podpory prodeje

prolínání proměnných s cílem dosáhnout zvýšení účinku každé z nich

integrované marketingové komunikace

souhrn všech forem marketingové komunikace, jimiž se firma prezentuje; tedy komerční komunikaci (reklamu, PR, investor relations, sales promotion atd.), nekomerční (některé nástroje PR, IR aj.); v rámci efektivity by měly být veškeré jednotlivé druhy komunikace maximálně propojeny a tím dojde k úspoře prostředků

inteligentní humor

používá k pobavení prvky založené na jistých znalostech, k pochopení je potřeba vynaložit jisté úsilí

intensity of emotions

intenzita pocitů; jak vysoký rozsah pocitů je

interactive displays

interaktivní výstavky, obsahují interaktivní prvky, které poskytují informace zábavnou formou

interactive effect of two or variables

interaktivní vliv dvou nebo více proměnných; změna, která je způsobena těmito dvěma proměnnými na jiné proměnné přesáhne vliv toho, co by každá změna způsobila sama o sobě
stránka: 1 2 3 4
.