Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

endorsement

proces doporučování; situace, kdy spotřebitel uvěří reklamě a produkt doporučuje na základě svých zkušeností, pocitů nebo závěrů svým známým

endorsement process

proces doporučování; zadavatel vyhledává vhodný segment, který se stane doporučovatelem

endorser

doporučovatel (mluvčí); osoba vystupující v reklamě a doporučující produkt na základě osobních zkušeností nebo výzkumů

ennobling emotions

zušlechťující emoce, působí na příjemce tak, že mají vyvolávat emoce jako hrdost, odvahu nebo oddanost

etické normy

soubor psaných pravidel platných pro marketingovou komunikaci, etické normy nejsou vynutitelné, k jejich dodržování se dobrovolně zavazují členové profesních sdružení, v případě jejich porušení nedochází k legislativnímu postihu; vydávají je profesní asociace (AKA, APRA), Rada pro reklamu, etický kodex public relations zaštiťuje Stockholmská charta ICCO přijatá členskými agenturami APRA; etickou normou reklamní praxe je kodex Rady pro reklamu;

event scheduling

konstantní plánovaní

events

marketingové a PR akce, především podporují public relations v rámci B2B komunikace nebo promotion v rámci B2C komunikace, pořádání akcí na míru pro klienty je úkolem event marketingu, produkci akcí se zabývá public relations agentury (zejména akcí pro média); akce se liší v rozsahu a zaměření: pokud se jedná o pracovní setkání v blízkém kruhu, bavíme se o media roundtable, u akcí většího a formálního typu jde většinou o tiskové konference, dealer’s dny, veletržní prezentace, valné hromady či lunch, tyto akce zaměřené na plnění podpory prodeje by měly být zahrnuty a plněny dle marketingového plánu, kdyžto akce ryze společenské zahrnující zejména recepce, koktejly a garden party organizují většinou PR či reklamní agentury

everyday-low price

každodenní nízká cena; obchodní strategie používaná k prodeji zboží, firma prodává zboží za podobně nízkou cenu jako konkurence

evocative power

schopnost evokace; média jsou schopna sdělovat emoce

evoke

evokovat, vyvolat

exchange

výměna, většinou se jedná o výměnu názorů mezi dvěma subjekty, spočívá v rozdílnosti názorů na daný problém nebo jeho řešení

execution

realizace, provedení

exhibits

firma prezentuje své výrobky na soutěžích, konferencích, výstavách

exklusive audience

exklusivní, výjimečné publikum; domácnosti, jež byly reklamě v daném období vystaveny pouze jednou

exklusivní publikum

působení na ně bylo aplikováno pouze jednou
stránka: 1 2 3 4 5
.