Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

expected cost of return

jak vysoká je pravděpodobnost, že spotřebitel zboží bude reklamovat a výše nákladů s tím spojená

expected direct costs

předpoklad, jak budou vysoké přímé náklady na kontaktování jedince, už i se započtenými náklady na reklamaci, v případě, že k ní dojde

expected profit

přírůstková marže, dojde se k ní vynásobením pravděpodobnosti prodání zboží s cenou za jednotku

expected response rate

očekávaná míra reakce; předpoklad jak a kolik zákazníků bude reagovat z celkového počtu zákazníků, kteří budou kontaktováni

experiment

manipuluje s podněty a následně pozoruje změny vyvolané jejich účinkem

experiment

činnost, při níž používáme proměnné a pozorujeme jak ty ovlivní neproměnné, o které máme zájem

experiment v terénu

zkoumá změny určitého jevu v čase na skutečném trhu

expert

odborník, člověk, který má vyšší znalosti než průměrný spotřebitel

expertisive

odbornost; vyšší znalost o dané problematice, přijímána jako právoplatná dle určitých stanovisek

explicit lie

výslovná lež; nepravdivé tvrzení zakládající se na rozporuplném tvrzení

explicit mode

vznik emocí v důsledku určitého podnětu

explicit nemory

explicitní paměť, informaci si subjekt zapamatuje spolu se souvislostí, při které byla informace prezentována

explicitní model reklamy

s použitím podnětů vyvolává emoce, které mají zaujmout, reklama obsahuje tvrzení a argumenty

explicitní paměť

myšlenky se znovu vybavují v situacích, kdy k nim původně došlo

external agency

externí agentura, taková, která je nezávislá na zadavateli reklamy
stránka: 1 2 3 4 5
.