Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

model přenesení významu

doporučovatel se svou osobou stává imagí značky

model přitažlivého zdroje

čím více bude zdroj přitažlivější, tím vřelejší bude přijetí reklamy

mood

nálada; vnější i vnitřní vlivy, které vyvolávají citový stav, který ovlivňuje celkové chování člověka

morals clause

morální doložka; klauzule ve smlouvě, která umožňuje při jejím porušení ukončit smlouvu mezi zadavatelem a doporučovatelem, obsahem jsou jisté morální pravidla, které musí doporučovatel dodržovat

motivation

motivace; podnět motivující příjemce jít reklamovaný produkt zakoupit

multicollinearity

multikolinearita; stav, kdy dochází k provázanosti mezi dvěma nebo více nezávisle proměnnými

multikolinearita

současný výskyt jevů

multikolinearita (kovariace)

stejné změny dvou nebo více daných jevů

multiple regression

vícenásobná regrese; statický postup, který se snaží určit vliv jedné nebo více nezávisle proměnných na závisle proměnnou
stránka: 1 2 3 4 5
.