Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

maloobchodní kupony

kupony, které nabízejí prodejci v maloobchodě

mapování vnímání

graficky se znázorní image vnímání konkurenčních značek s tím, jaké preference spotřebitelé vyžadovali

marketing využití tržní mezery

na trhu chybí určitý produkt, který jistý segment vyžaduje

marketingová komunikace

všechny formy komunikace, jejichž cílem je podpořit marketingovou strategii firmy; zahrnuje nadlinkovou i podlinkovou komunikaci, např. reklamu, public relations, přímý marketing, sales promotion atd.

marketingová komunikace

všechny formy komunikace, jejichž cílem je podpořit marketingovou strategii firmy; zahrnuje nadlinkovou i podlinkovou komunikaci, např. reklamu, public relations, přímý marketing, sales promotion atd.

marketingový plán

o rozpis postupu, měl by zahrnovat hlavní cíle a strategie firmy, situační analýzu, produkty a služby, jejich ceny, způsob propagace a rozpočet

masová média

rozhlas, televize, tisk – jednostranná komunikace směrem k anonymnímu publiku

masový marketing

firma působí se svými produkty po celém trhu

matching-the-elasticity ratio

shoda s mírou elasticity; rozpočtová metoda, reklamní rozpočet se přizpůsobí míře reklamní činnosti a cenové pružnosti

material claim

hmotné nároky

materiální podněty

hmotné působení na smysly příjemců reklamy

materiální výstavky

výrobky a reklamní předměty, letáky apod.

maturity

zralost; výrobek je ve stádiu, kdy je prodej na stále stejné úrovni

meaning transfer model

model přenosu významu; pokud produkt představuje známá osobnost, předpokládá se, že svůj charakter přenáší na reklamovaný výrobek, proto se ten následně lépe prodává

média

prostředky masové komunikace, které sdělují veřejnosti informace pomocí přenosu, zadavatelé reklam tedy s publikem také komunikují
stránka: 1 2 3 4 5
.