Marketingový slovníček

Výběr stránek podle počátečního písmene
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
pojem odpovídající význam

cognitive consistency

poznávací, kognitivní konzistence; jednotlivec se řídí přijímanou informací, ale soudržně s touto informací do myšlenkového procesu zahrnuje své názory a chování

cognitive involvement

kognitivní, myšlenková angažovanost

cognitive learning

kognitivní učení; na základě získání informací se mění chování a názory

commission

provize, zadavatel reklamy platí agentuře za její služby fixní procento z částky, fakturované médii

communication

komunikace, přenos informací mezi dvěma subjekty prostřednictvím kanálu

community relations

vztahy mezi firmou a jejím okolím; typické pro public relations, pozitivní prezentování firmy v okolí, v němž podniká, s tím souvisí i kvalita a rozvoj tohoto prostředí, firma by ho měla zkvalitňovat a rozvíjet pomocí firemní filantropie, např. podporovat společenské akce v místě podnikání ve spolupráci s místními úřady.

comparative adversiting

srovnávací reklama, při které je srovnávána značka výrobce s konkurenčním standardem

comparative argument

komparativní, porovnávací argument, poselství, srovnávací cílovou značku a určitým konkurenčním standardem

competitive parity method

"procento z objemu prodeje" se vynaloží na reklamu, přičemž procento vynaložené na novou reklamu je stejné jako u konkurence

complex argument

složitá argumentace, která využívá několik po sobě jdoucích argumentů, které jsou v rozporu s myšlenkou, ale tento argument je v zápětí obhájen a vyvracen

complex message

složité poselství, které nemůže příjemce jednoduše pochopit

compressed ad

zhuštěná, zkrácená reklama, oproti reklamě v celé délce

conative

konativní, myšlenková aktivita spotřebitele je podobná jako jeho chování

condition

předpoklad, experiment, kdy jsou subjekty vystaveny jednomu nebo více typům určitého jednání a předpokládá se, že zadavatel experimentu bude znát jejich chování

conditioned response

podmíněná reakce, reakce získaná, naučená, osvojená jako forma adaptace
.